Žádáme všechny návštěvníky tohoto sportovního areálu, aby se s „ provozním a návštěvním řádem “ před vstupem do areálu řádně seznámili a řídili se jeho pokyny po dobu návštěvy areálu.

 

 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SPARTA LUŽNÁ

Tyršova ul. PSČ 270 51 Lužná

 

Sportovní areál TJ je zařízením pro sportovní a kulturní činnost.

 

 • provozovatelem je TJ Sparta Lužná o. s.

 •  

 • měnit a doplňovat řád je oprávněn Výkonný výbor TJ Sparty Lužná

 • ve sportovním areálu lze mimo fotbal provozovat tyto druhy sportů: atletika, volejbal, tenis, nohejbal a badminton na samostatných přilehlých sportovištích

 • ve sportovním areálu lze mimo fotbal provozovat kulturní akce: zábavy, koncerty, diskotéky a hudební festivaly - areál kolem kulturního pódia

 

 1. Provozní doba sportovního areálu je od března do listopadu v době od 8:00 do 20:00 hodin. V dopoledních hodinách je sportoviště rezervováno pro základní a mateřskou školu / atletické hřiště, tréninkové hřiště a asfaltové hřiště /. 
 2. Mimo provozní dobu nebo povolené akce je vstup na hřiště zakázán.
 3. Vstup na hlavní fotbalovou plochu je možný jen po dohodě se správcem sportovního areálu
 4. Sportovní areál je určen pro děti a dospělé bez věkového omezení.
 5. Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
 6. Užívání zařízení sportovního areálu nad rámec běžného využívání zařízení je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání zařízení.
 7. Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastní nekázní a nebo nerespektováním provozního a návštěvního řádu sportovního areálu.
 8. Provozovatel je oprávněn uzavřít sportovní areál na určitou dobu a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
 9. Při provozování jiné činnosti než sportovní je třeba souhlasu provozovatele sportovního areálu. K souhlasu je třeba písemná „Smluvní dohoda“. Za bezpečnost při těchto akcí / např. požární sport, kulturní akce / zodpovídá pořádající subjekt.

 

Všichni uživatelé hřiště (včetně doprovodu dětí) jsou povinni dodržovat tyto pokyny :

 

uzavírat vstupní branku

vpouštět psy, kočky a další zvířata do areálu je přísně zakázáno.

v prostoru sportovišť je zákaz kouření

v celém sportovním areálu je zákaz užívání drog a návykových látek

vjíždět a parkovat motorovými vozidly

v celém areálu je zakázána jízda na kole

udržovat pořádek a čistotu

neničit a neužívat k jinému účelu zařízení hřiště

zdržet se nadměrného hluku, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště

poškození nebo závady hlásit neprodleně správci sportovního areálu TJ Sparta Lužná

nemanipulovat s přenosnými fotbalovými brankami

zákaz lezení, ručkování na přenosné fotbalové branky

zákaz vstupu na kulturní podium a tribunu, mimo pořádání sportovních a kulturních akcí

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 112, 150

Záchranná služba: 155

Policie: 158

 

Provozní řád platí od 1. dubna 2013

 

 

Petr Ambrůžek v.r.

předseda TJ Sparta Lužná o.s.